WiFi

Stay connected!

Ook op vakantie wil je (af en toe) verbonden zijn met internet. Het komt dus goed uit dat Camping Roosdunen beschikt over gratis Wifi. Je kunt gemakkelijk verbinding maken zonder wachtwoord. Wel moet je de voorwaarden accepteren. De netwerknaam is simpelweg "WIFI". Op het Duinveld en Huurtentenveld is geen (gegarandeerd) internet. Bij de horeca kun je altijd terecht om even te internetten via de hotspot. 

 

Algemene voorwaarden en gedragscode gebruik “WiFi-gastnetwerk” van Camping Roosdunen onderdeel van Stichting Recreatiecentra Ameland.

     Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van een ieder die via het WiFi-gastnetwerk het internet opgaat.

     Definities 

Gebruik: Camping Roosdunen stelt WiFi-gastnetwerk voor haar bezoekers beschikbaar, voor persoonlijk gebruik.

Gebruiker: Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot het internet door middel van gebruikmaking van het WiFi-gastnetwerk

WiFi-gastnetwerk Camping Roosdunen, onderdeel van Stichting recreatiecentra Ameland: Draadloos netwerk, niet via een kabel, maar via radiofrequentie. Met WiFi-Gastnetwerk is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden, u kunt op verschillende plaatsen een verbinding tot stand brengen met het internet

Camping Roosdunen, onderdeel van Stichting Recreatiecentra Ameland: De camping aan de strandweg 20 te Ballum.

     Algemene voorwaarden 

Camping Roosdunen biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

Daar waar van toepassing, gelden de huisregels van Camping Roosdunen zoals die is vastgelegd in de Algemene voorwaarden van Camping Roosdunen. Camping Roosdunen is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot het internet te blokkeren.

Het gebruik van WiFi-gastnetwerk is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. Camping Roosdunen kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt (+/+ circa 1 GB per dag), dan het gemiddelde.

Camping Roosdunen houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van WiFi met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van Camping Roosdunen in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van Camping Roosdunen een andere reden bestaat. Camping Roosdunen is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.

     Gedragscode 

De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

Camping Roosdunen neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/ het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoorbaar zijn.

Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.

De gebruiker verklaart Camping Roosdunen nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

Camping Roosdunen is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is Camping Roosdunen niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij Camping Roosdunen of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mail adres.

De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor Camping Roosdunen voortvloeiende schade.

Camping Roosdunen behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen.

Camping Roosdunen verplicht zich te houden aan bescherming persoonsgegevens zoals die in het AVG is vast gelegd.

Alvorens gebruikt te kunnen maken van de dienst Camping Roosdunen -WiFi dient de gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en gedragscode.

Op deze gebruiksvoorwaarden/gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het WiFi-gastnetwerk van Camping Roosdunen samenhangen is het Nederlands recht van toepassing

 

Gebruikerstips

  • als het verbinden niet wil, moet het apparaat soms even worden uitgezet en daarna weer aan;
  • soms helpt het om bij "instellingen" te klikken op "vergeet dit netwerk" en opnieuw te beginnen;
  • als het apparaat een tijdje niet gebruikt is, moet er vaak opnieuw verbinding worden gemaakt;
  • vraag de verhuurder van particuliere caravans vooraf of er een modem aanwezig is;
  • Particuliere caravans hebben een eigen netwerk en inlogcode, deze is NIET bij de receptie bekend.
  • heb niet de verwachting van een thuisnetwerk;
  • voor werken op afstand (vpn verbindingen e.d.) is ons campingnetwerk niet geschikt;
  • onveilige protocollen worden geblokkeerd (o.a. bepaalde games e.d.).